U bent hier:

Indelingscriteria

Disclaimer

Dit document heeft als doel om de werkwijze van de Technische Commissie inzichtelijk te maken en de gehanteerde methode voor zover mogelijk te formaliseren. Het document bevat een overzicht van diverse richtlijnen die de Technische Commissie tegen elkaar afweegt om tot een evenwichtige competitie indeling te komen die aansluit bij de doelstellingen van de vereniging, zoals omschreven in de statuten, het huishoudelijk reglement en het beleidsplan van het bestuur.

Aangezien de werkzaamheden van de Technische Commissie onder andere bestaan uit het afwegen van diverse richtlijnen en belangen, die noodzakelijkerwijs leiden tot een subjectief eindresultaat, kunnen er aan dit document geen rechten worden ontleend. Het document kan uitsluitend worden gebruikt als basis voor discussie over het resultaat van de afwegingen.

Inleiding

T.C. Veracket doet jaarlijks mee aan de regiocompetitie en de landelijke competitie van de KNLTB Deze worden gehouden op respectievelijk zaterdag en zondag gedurende ongeveer 9 weken aan het begin van het buitenseizoen. Daarnaast organiseert T.C. Veracket in samenwerking met de verenigingen TAM en G.S.T.C. een interne competitie op de vrijdagavond, hierna aangeduid als Vrijdagavond Competitie, gedurende dezelfde periode als de regio- en landelijke competitie. De Vrijdagavond Competitie wordt aangeboden als alternatief aan hen die niet kunnen worden ingedeeld op zaterdag en zondag. In de praktijk wordt deze interne competitie gespeeld door spelers van niveaus 8 en 9.

Waarom competitie? Centrale richtlijnen vanuit de vereniging.

T.C. Veracket neemt deel aan de competities van de KNLTB zoals voorgenomen in artikel 3 lid 2f van de statuten. Daarin wordt bepaald dat Veracket als doel heeft tennis te beoefenen en de tennissport te bevorderen, onder andere door middel van het uitschrijven van -en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie.

De KNLTB competitie wordt gespeeld op verschillende niveaus.

Samenstelling van de competitieteams

Het is de taak van de Technische Commissie van Veracket (hierna aangeduid als TC) om leden van de vereniging in te delen in teams die aan eerder genoemde competities meedoen. Naast de centrale richtlijnen uit de vereniging zoals hierboven staan omschreven, dient de TC zich bij de indeling te conformeren aan de richtlijnen die worden uitgegeven door de KNLTB. Deze richtlijnen kunnen per jaar worden gewijzigd. Om tot een zo goed mogelijke indeling te komen, heeft de TC in de loop der jaren eigen procedures ontwikkeld, die in het volgende zullen worden omschreven.

Goede teams

De TC probeert de teams naar eigen inzicht zo goed mogelijk in te delen. Het is daarom van belang, dat vooraf wordt gedefinieerd wordt wat goede teams zijn. Goede teams zijn teams die zijn samengesteld
- conform het competitiereglement van KNLTB;
- conform de richtlijnen uit het beleidsplan van het bestuur van T.C. Veracket;
- voor zover mogelijk conform persoonlijke wensen van competitiespelers;

Procedure voor het samenstellen van competitieteams

De technische commissie heeft procedures ontwikkeld die gehanteerd worden voor het samenstellen van competitieteams.

 1. De TC stelt een inschrijvingstermijn en -procedure vast voor leden die deel willen nemen aan de competitie. De inschrijving geschiedt door middel van een formulier waarop ten minste de naam, speelsterkte, contactgegevens, competitiedag van voorkeur en teamgenoten van voorkeur worden aangegeven.
 2. De TC oriënteert zich gedurende het jaar op het speelniveau van de leden. De TC dient een inschrijvingsformulier in bij de KNLTB, waarin kenbaar wordt gemaakt met hoeveel teams en in welke klassen T.C. Veracket wenst uit te komen. Het aantal teams wordt gebruikelijk gemaximaliseerd (het aantal teams dat Veracket kan inschrijven is gelimiteerd door het aantal banen dat T.C. Veracket tot zijn beschikking heeft gedurende de competities). De klassen worden bepaald conform de richtlijnen van het bestuur, waarin prioriteiten voor de verschillende niveaus worden aangegeven. De TC vraagt indien gewenst promotie aan voor bepaalde teams.
 3. De technisch coördinator is verantwoordelijk voor een goed verloop van de inschrijvingsprocedure. Na de sluiting van de procedure speelt hij of zij de inschrijvingsgegevens door naar de andere leden van de TC.
 4. Nadat de KNLTB een bevestiging heeft gestuurd van de toegewezen teams en eventuele promoties, maakt de TC de datum en plaats kenbaar waarop de competitie-indeling bekend zal worden gemaakt.
 5. De TC stelt teams samen van bij voorkeur 6 personen (maar ten minste 4) op basis van de volgende criteria die naar inzicht van de TC variërend gewogen kunnen worden:
  • het competitiereglement van de KNLTB (onder andere met inachtneming van bandbreedtes tussen de teams);
  • de richtlijnen uit het beleidsplan van het bestuur (onder andere met het oog op prioriteiten voor bepaalde niveaus);
  • het doel dat zo veel mogelijk mensen op een voor hen interessant niveau spelen
  • de speelsterkte van de competitiespelers (in de basis volgens het ratingsysteem van de KNLTB, maar de TC behoudt het voorrecht om onder bijzondere omstandigheden hiervan af te wijken). Spelers met de hoogste speelsterkte worden ingedeeld in de hoogste teams.
  • de voorkeur van de competitiespelers wat competitiedag betreft (vrijdag, zaterdag of zondag);
  • de voorkeur van de spelers wat competitietype betreft (gemengd, heren/dames). Let op: dit betreft alleen een voorkeur, geen garantie!
  • de voorkeur van de spelers wat teamsamenstelling betreft.
 6. Aangezien het aantal competitieteams op zaterdag en zondag is beperkt, is ook het aantal competitiespelers dat op deze dagen kan spelen beperkt. Wanneer blijkt dat er een surplus aan spelers is ontstaan waarbinnen de TC geen significante verschillen in speelsterkte kan aanwijzen (dit kan voorkomen aan de onderkant van de speelsterkte piramide), dan worden de laatste plaatsen door middel van loting bepaald. Een uitzondering wordt gevormd voor hen die in het voorgaande jaar zijn uitgeloot voor competitie en het betreffende jaar wederom tot het surplus blijken te behoren - zij worden vrijgesteld van loting en bij voorbaat geplaatst. Een specificatie van de lotingprocedure volgt hieronder.
 7. Wanneer de teamsamenstelling definitief vast wordt gesteld, publiceert de TC deze op de onder punt 3 bepaalde datum en locatie.

Lotingprocedure

Wanneer de situatie zich voordoet zoals geschetst onder punt 6 van de vorige paragraaf, dan dient de TC een loting uit te voeren. Er zal geloot worden door minstens twee leden van de Technische Commissie. 

Indien een speler het vorige jaar volgens bovenstaande procedure is uitgeloot, heeft hij/zij dit jaar voorrang op spelers van de dezelfde speelsterkte. Er zal aan de spelers, die tot het eventuele surplus behoren, bekend gemaakt worden of en wanneer deze loting zal plaatsvinden. Die spelers die uitgeloot zijn, krijgen de keuze om aan de vrijdagcompetitie tussen TAM, GSTC en Veracket deel te nemen.

* Bij de competitieopgave zal vermeld worden dat de zaterdag de meeste ruimte biedt voor 8-spelers en de kans dat ze in een team geplaatst zullen worden dan ook het grootst is als ze zich voor de zaterdag opgeven.

Sponsoren